Perspectief op gezond en eerlijk werk


Sociale agenda
Draagvlak nodig 

voor verandering


De overgang naar een circulaire economie is een grote maatschappelijke verandering. Het gaat over veel meer dan alleen maar hergebruiken van grondstoffen. De sociale kant is zeker zo belangrijk. 


Het grondstoffenakkoord
Snel minder grondstoffen gebruiken


De overheid zet vaart achter de circulaire economie. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn. Als tussenstap zouden we over dertien jaar, in 2030, al de helft minder grondstoffen moeten gebruiken.


De circulaire 
economie is 
pure noodzaak


We plegen op dit moment roofbouw op onze planeet. Dat is de ongemakkelijke waarheid. Daarmee brengen we de welvaart van volgende generaties in gevaar. De transitie naar een circulaire economie is de enige oplossing. Wat is circulaire economie 
nu precies?


Een circulaire economie
is een economie die binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en maatschappelijk verantwoord omgaat met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook toekomstige generaties toegang tot welvaart behouden. Dit is de definitie van de SER. We zijn al 
op weg 
naar circulair


We zijn al een eindje op weg naar circulair. De eerste stap is van een lineaire economie naar een keteneconomie met recycling. Met de inzet van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en consumenten zijn in veel ketens forse stappen mogelijk.

Nederland staat nog aan het begin om helemaal circulair te werken. Maar in 2050 moet het zover zijn. De SER adviseerde er al over. 
Met het grondstoffenakkoord zet de overheid er vaart achter. De sociale agenda wordt belangrijk omdat circulair werken ook de arbeidsmarkt en de
arbeidsomstandigheden beïnvloedt.

Perspectief op gezond en eerlijk werk

Sociale agenda - Draagvlak nodig voor verandering

De arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden voor de mensen die werken krijgen ook te maken met de verandering. Er komt bijvoorbeeld een nieuw soort banen bij, maar er verdwijnen ook banen. Anders omgaan met afval betekent ook dat duidelijk moet zijn wat dat betekent voor de arbeidsomstandigheden.

Breed draagvlak van mensen en organisaties die er mee te maken hebben, is belangrijk om de verandering te laten slagen.

In het ‘grondstoffenakkoord’ dat de overheid met het bedrijfsleven sloot, staat dan ook dat: “de verandering die nodig is alleen kan slagen als er ook een sociale agenda wordt ontwikkeld. Een sociale agenda die mensen houvast biedt, zodanig dat er perspectief is op gezond en eerlijk werk in de nieuwe circulaire economie.”

Ook het SER-advies Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen uit juni 2016 wijst hierop.

http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/circulaire-economie.aspxPerspectief op gezond en eerlijk werk

Het grondstoffenakkoord: Snel minder grondstoffen gebruiken

De doelstellingen staan in ‘Nederland Circulair in 2050’.  Daarin schetst het kabinet hoe de Nederlandse economie kan veranderen in een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie.

Hier vind je het officiële stuk hierover: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sharon-dijksma-ienm/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050

Begin 2017 werd daarvoor met organisaties en bedrijven het zogenoemde Grondstoffenakkoord gesloten. Https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/180-ondertekenaars-nationaal-grondstoffenakkoord. Het begon met 180 ondertekenaars.  Inmiddels staan er zo’n 400 handtekeningen onder.

Om dit akkoord concreet in te vullen, zijn vijf transitieagenda’s opgesteld. Dat zijn:

  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen
  • De maakindustrie
  • De bouw
  • Consumptiegoederen

Doel is dat er geen producten meer worden afgedankt. En als dat toch gebeurt dat de grondstoffen waaruit de producten gemaakt zijn, hoogwaardig worden gerecycled. Zo behouden producten en materialen een waarde voor de economie.

Een belangrijke tussenstap is het jaar 2030. Dan wil de overheid dat er 50 procent minder grondstoffen worden gebruikt. Het gaat vooral over primaire grondstoffen zoals mineralen, fossiele brandstoffen en metalen. “Ambitieus, maar niet onhaalbaar”, zegt het kabinet.

Meer informatie over dit programma
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/circulaire-economie
en https://circulaireeconomienederland.nl/default.aspx

Perspectief op gezond en eerlijk werk

De circulaire economie is pure noodzaak

In de afgelopen eeuw is de vraag naar grondstoffen wereldwijd geëxplodeerd. De belangrijkste oorzaak is de groei van de wereldbevolking. Er zijn nu ruim
7 miljard wereldburgers, in 2050 zullen dat er 9 à 10 miljard zijn. Daarnaast stijgt de vraag naar grondstoffen doordat de economie wereldwijd groeit en de technologische mogelijkheden ook steeds toenemen. We zijn de afgelopen eeuw 34 keer meer materialen, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa gaan gebruiken.

De Groenen uit België maakten er een filmpje over.Dit leidt niet alleen tot milieu-, klimaat- en duurzaamheidsproblemen, maar ook tot geopolitieke spanningen en druk op regionale economieën. Zeker nu bepaalde grondstoffen schaars worden.
Nederland en Europa zijn bijzonder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Van de 54 kritische materialen voor Europa komt 90 procent uit het buitenland, met name uit China. Nederland zelf haalt 68 procent van zijn grondstoffen uit het buitenland.
Hoe sneller we overgaan naar een circulaire economie, hoe beter. De circulaire economie bespaart grondstoffen en energie, is noodzakelijk om de CO2-uitstoot te reduceren en maakt ons minder afhankelijk van wat er elders in de wereld gebeurt.


Perspectief op gezond en eerlijk werk

Wat is circulaire economie nu precies?

Een circulaire economie heeft als doel om voor toekomstige generaties de toegang tot materiële welvaart en kwaliteit van leven te borgen.
Een circulaire economie houdt rekening met de draagkracht van de planeet Aarde, ook bij de verdere groei van de wereldbevolking.

Een circulaire economie gaat efficiënt en maatschappelijk verantwoord om met producten, materialen en hulpbronnen.
De waarde daarvan wordt zo lang mogelijk behouden en afwenteling naar andere maatschappelijke factoren wordt voorkomen.  
Hierover adviseerde de SER in 2016.

http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/circulaire-economie.aspx

Perspectief op gezond en eerlijk werk

We zijn al op weg naar circulair

Het begint bij circulair productontwerp, efficiëntieverbetering, minder grondstoffengebruik, hergebruik, levensduurverlenging en recycling. Het uiteindelijke doel is een circulaire economie waarin grondstoffen eindeloos beschikbaar blijven. De ideale situatie gaan we waarschijnlijk nooit helemaal halen. Er zullen altijd reststromen overblijven. Maar die kunnen dan toch nog een nuttige bijdrage leveren in de vorm van energieopwekking.

Op weg van afval naar grondstof


De SER stelt dat de transitie naar een circulaire economie kan versnellen en versterken. Dat vraagt inspanningen en veranderingen in Nederland zelf, maar ook binnen Europa en daarbuiten. Het is belangrijk dat Nederland invloed uitoefent op Europese wet- en regelgeving en op andere internationale afspraken. Daarmee bereiken we dat Nederlandse bedrijven die op dit moment een voorsprong hebben op het gebied van de circulaire economie, die voorsprong kunnen omzetten in exportkansen.